Tuesday, June 2, 2015

चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीमहास्वामिनां चरणयोः

चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीमहास्वामिनां चरणयोः


यस्य वाक् मोक्षदायिनी यस्य दृष्टिर्दयार्द्रा च । 

यस्य कार्यं वेदरक्षा यस्य लोकहितं तपः ॥


यस्य चित्तं ब्रह्मनिष्ठं यस्य तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् । 

यस्य वेदोऽद्वैतरूपः नमामो तं चन्द्रशेखरम् ॥

******

No comments: